Kurzovní řád CPR Sluníčko, z.s.
Účast v kurzu
1. Pořadatelem kurzu je CPR Sluníčko, z.s.
2. Zájemci se do kurzu přihlašují vyplněním, podepsáním závazné přihlášky 
    a zaplacením kurzovného. 
3. Podepsáním závazné přihlášky a zaplacením kurzovného se rodič dítěte 
     uvedeného v přihlášce stává účastníkem kurzu.
4. CPR Sluníčko si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí 
     alespoň šest zájemců, v tomto případě bude zájemcům kurzovné 
     vráceno v plné výši.
 
Placení kurzovného 
1. Kurzovné je cena za 16 lekcí kurzu na jedno pololetí.
2. Placení kurzovného probíhá hotově, platbou kartou, dárkovými poukazy 
    (typ na vyžádání u provozního pracovníka), nebo převodem na bankovní 
    účet CPR Sluníčko.
3. Kurzovné je nutné zaplatit ještě před zahájením daného kurzu!!!
4. Pokud účastník neuhradí kurzovné v termínu před zahájením kurzu, 
     nebude do kurzu zařazen.
 
Náhrada kurzovného
1. Zaplacené kurzovné se nevrací ani nekrátí. Jediným důvodem pro případné 
    nahrazení kurzovného formou převedení částky do dalšího pololetí, či na 
    jiné služby organizace jsou zdravotní důvody. 
    (Službami organizace jsou míněny kurzy Sluníčka a herna Sluníčka.)
2. Nahrazení kurzovného formou převedení částky do dalšího pololetí nebo 
    na jiné služby organizace je možné pouze na základě písemné žádosti 
    doložené lékařským potvrzením. Částka se převádí pouze za čtyři a více 
    po sobě jdoucích hodin nepřítomnosti. Za tři a méně hodin nepřítomnosti 
    se kurzovné nepřevádí ani ze zdravotních důvodů!
3. O nahrazení kurzovného rozhodne vedení CPR Sluníčko do 15 dnů 
    ode dne podání žádosti.
Účast v kurzu
1. Pořadatelem kurzu je CPR Sluníčko, z.s.
2. Zájemci se do kurzu přihlašují vyplněním, podepsáním závazné přihlášky 
    a zaplacením kurzovného. 
3. Podepsáním závazné přihlášky a zaplacením kurzovného se rodič dítěte 
     uvedeného v přihlášce stává účastníkem kurzu.
4. CPR Sluníčko si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí 
     alespoň šest zájemců, v tomto případě bude zájemcům kurzovné 
     vráceno v plné výši.
 
Placení kurzovného 
1. Kurzovné je cena za 16 lekcí kurzu na jedno pololetí.
2. Placení kurzovného probíhá hotově, platbou kartou, dárkovými poukazy 
     (typ na vyžádání u provozního pracovníka), nebo převodem na bankovní 
     účet CPR Sluníčko.
3. Kurzovné je nutné zaplatit ještě před zahájením daného kurzu!!!
4. Pokud účastník neuhradí kurzovné v termínu před zahájením kurzu, 
     nebude do kurzu zařazen.
 
Náhrada kurzovného
1. Zaplacené kurzovné se nevrací ani nekrátí. Jediným důvodem pro případné 
    nahrazení kurzovného formou převedení částky do dalšího pololetí, či na 
    jiné služby organizace jsou zdravotní důvody. 
    (Službami organizace jsou míněny kurzy Sluníčka a herna Sluníčka.)
2. Nahrazení kurzovného formou převedení částky do dalšího pololetí nebo 
    na jiné služby organizace je možné pouze na základě písemné žádosti 
    doložené lékařským potvrzením. Částka se převádí pouze za čtyři a více 
    po sobě jdoucích hodin nepřítomnosti. Za tři a méně hodin nepřítomnosti 
    se kurzovné nepřevádí ani ze zdravotních důvodů!
3. O nahrazení kurzovného rozhodne vedení CPR Sluníčko do 15 dnů 
    ode dne podání žádosti.

Průběh kurzu
1. Účastník kurzu má v den kurzu (v dané dopoledne či odpoledne) vstup 
    do herny zdarma včetně svých vlastních dětí i rodinných příslušníků. 
    (Za cizí dítě je potřeba doplatit 25 Kč).
2. Nepřítomnost na lekci se nenahrazuje!!!
3. Účastník kurzu nemá nárok na převod nevychozených jednotlivých lekcí 
    do dalšího pololetí, ani do žádného dalšího kurzu.
4. Možnost nárokovat si individuální lekce se nepřipouští!
5. Na termíny prázdnin, volných dní a případných plánovaných absencí 
    upozorní účastníky lektor kurzu v dostatečném předstihu a organizace se 
    zavazuje, že lekce proběhnou do konce daného pololetí. 
    (1. pololetí: 1.9. – 31.1., 2. pololetí: 1.2. – 30.6.)
6. Účastník je povinen dostavit se na kurz včas! 
    (Nejméně 10 minut před začátkem lekce.)
7. V případě, že dítě s rodičem na lekcích NESPOLUPRACUJE, nebo průběh
    lekcí opakovaně narušuje, bude účastník kurzu na doporučení lektora 
    z daného kurzu vyloučen!   
8. Za cenné věci ponechané bez dohledu organizace neručí.
9. Účastník kurzu je odpovědný za jím způsobené škody a je povinen 
    škodu uhradit!
 
Závěrečná ustanovení
1. Účastník svým podpisem na závazné přihlášce souhlasí s použitím fotografií 
    pořízených na kurzu pro propagační účely CPR Sluníčko, z.s. a se zpracováním 
    osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679.
2. Případné neshody se řeší především dohodou účastníka s vedoucí organizace 
    CPR Sluníčko Mgr. Lenkou Kalnikovou, nebo se zodpovědnou osobou za 
    vzdělávací aktivity CPR Sluníčko Bc. Ivanou Reisovou.
3. Účastník vyjadřuje souhlas s kurzovním řádem svým podpisem na závazné 
    přihlášce.
 
 
Tento kurzovní řád nabývá platnosti dnem 1.9.2018.