Provozní řád

Provozní řád - Plavání kojenců a batolat se Sluníčkem
Provozní řád 
 
Plavání kojenců a batolat
 
Provozní řád kurzu byl zpracován na základě vyhlášky č.135/2004 Sb.(příl.6), která zahrnuje hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata.
 
Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o jeho průběhu, provozních a hygienických zásadách. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy a čerpání náhradních lekcí. Zavazují se dodržovat provozní řád, pokyny instruktorek a zásady pro vedení kurzu.
Zařazení dítěte do kurzu je provedeno pouze na základě řádně vyplněné přihlášky. Za své děti nesou rodiče plnou zodpovědnost!
 
 
Obecné zásady:
- Plavání je určeno dětem od 6. měsíce do 3 let věku. 
 
- Ve skupince je maximální počet šest dětí a šest dospělých. 
 
- Kurzu se mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravé dospělé osoby! Do kurzů nemají přístup nemocné děti a osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a opilé. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
 
- Během lekce je s dítětem ve vodě pouze jedna osoba. Každé dítě musí mít vlastní plavečky (doporučujeme jednorázové plavky, které si můžete koupit na místě), nebo plavky s pevnou gumičkou kolem nožiček. Před každou lekcí musí být plavky rodiče i dítěte čistě vyprané. Osoby s dlouhými vlasy je musí mít při koupání sepnuté. Všem rodičům doporučujeme z bezpečnostních důvodů vstup bez řetízků, náušnic, prstýnků, náramkových hodinek a jiných cenností.
 
- Na lekce je povinnost docházet s dostatečným předstihem, začátek lekce nelze posunout. 
 
- Na lekce je nutné nosit nepřenosnou průkazku na plavání!!!
 
- Do prostoru šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a konzumovat jídlo. Konzumování potravin je možné pouze v aklimatizační místnosti.
 
- Je nutné mít osušku pro rodiče i dítě a všechny ostatní potřeby pro dítě, které rodič běžně používá při koupání dítěte. Rovněž je nutná koupelová obuv pro dospělé osoby. 
 
- Natáčení a focení je povoleno pouze pro domácí použití.
 
- V prostorách bazénu je přísný zákaz kouření. Používání žvýkačky v bazénu je zakázáno.
 
Průběh návštěv jednotlivých lekcí:
V šatně se rodiče i děti vysvléknou a přejdou do adaptační místnosti vybavené podložkami a hračkami pro děti. Před vstupem do bazénu a po použití WC se rodič s dítětem osprchuje a důkladně omyje mýdlem.
(Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout ho pod tekoucí vodou). Po provedení očisty děti i rodiče přecházejí do bazénu. Vstup do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán!
 
Po ukončení lekce rodiče děti osuší a zabezpečí je proti prochladnutí. S dítětem pak přechází zpět do adaptační místnosti, kde lze dítě nakrmit. Doporučená doba pobytu v adaptační místnosti před odchodem domů je 30 minut.
 
Hygienické zásady:
Lekce probíhají v bazénu 4x4 m. Hloubka vody je 130 cm. V den konání kurzu je vše pečlivě dezinfikováno a omyto čistou vodou. Voda v bazénu před zahájením lekcí prochází v celém objemu filtračním zařízením. Ostatní prostory, kde se pohybují děti a rodiče jsou důkladně čištěny a dezinfikovány.
K dezinfekci plaveckých pomůcek jsou používány 2 druhy desinfekčních prostředků se širokospektrým účinkem (virucidním, baktericidním) - jeden na chlorové a jeden na jiné bázi, aby se předešlo rezistenci mikrobů.
Při případném znečištění vody dítětem je provoz okamžitě pozastaven na dobu nezbytně nutnou k vypuštění, dezinfekci a následnému napuštění a ohřevu vody v bazénu.
Hračky a pomůcky používané v bazénu jsou dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Hračky a pomůcky se dezinfikují podle potřeby. Veškeré pomůcky, podložky, hračky, nočníky a všechny ostatní věci potřebné k provozu jsou ukládány v suché místnosti.
Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti. Teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce. (Teplota vody 30°C, teplota vzduchu 28°– 30°C).
 
Závěrečná ustanovení:
Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikovaných instruktorek plavání, kojenců a batolat. Metodika kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů a odborných publikací. Tento provozní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzu plavání se Sluníčkem. Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník kurzu svým podpisem na informativní schůzce, případně při úhradě kursovného. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit časový rozvrh při zahájení jednotlivých lekcí.
 
Znečištění bazénu:
Pokud dítě nemá kojenecké plavky do bazénu s pevnou gumičkou či odpovídající velikost, při znečištění bazénu stolicí hradí náklady na jeho vyčištění rodič nebo jeho zákonný zástupce!
 
Omluvy, náhrady a vrácení kurzovného:
Jeden kurz plavání se skládá z 10 lekcí, které je možno čerpat po dobu 12 týdnů. Přihlašování je možné průběžně po celý školní rok. Tímto systémem se však mhohou vystřídat ve skupinkách různé děti a proto je nutné se omluvit ze své hodiny nejpozději předcházející den před plaváním do 18:00 hod. V případě neomlouvání ztrácí účastník kurzu nárok na tuto lekci bez nároku na náhradu.
 
Omlouvání je přijímáno POUZE telefonicky, nebo osobně u instruktorky, či na bazéně.
 
Onemocní-li dítě či rodič během noci před plaváním, může se ještě omluvit do 8:00 hod. ráno. Za takto omluvenou hodinu je možno čerpat náhradu - 3 vstupy do herny v CPR Sluníčko, Jurkovičova 1547, Karviná - Nové Město.
 
Čerpání náhrad se domlouvá osobně, nebo telefonicky u instruktorky Bc. Ivany Reisové v pracovních dnech v době od 8:00 – 15:00 hod. na tel. čísle +420 734 369 353.
 
Je možné si zakoupit vstup pouze na jednu lekci plavání. V tomto případě je nutné se předem nahlásit a domluvit se s instruktorkou na čase a termínu. I takto nahlášenou lekci je nutné omlouvat nejpozději předcházející den před plaváním do 18:00 hod.
 
Vrácení kurzovného lze provést pouze před začátkem první lekce kurzu. 
 
Po doložení potvrzení o nemoci je možné si lekce nahradit vstupem do herny Sluníčka, eventuelně po domluvě s instruktorkou nevyčerpané lekce poskytnout přátelům.
 
1 lekce plavání = 3 vstupy do herny v CPR Sluníčko
 
Jakékoli jiné neobvyklé případy se řeší osobně s instruktorkou plavání Bc. Ivanou Reisovou.
 
Za  pravidelné provádění kontroly jakosti vody v bazénu odpovídá provozovatel bazénu, CK Dakol, s.r.o., Univerzitní nám. 1935/1, Karviná – Fryštát, (viz. příloha – kopie smlouvy) a na požádání je předkládá provozovateli kurzu plavání kojenců a batolat a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - KHS MSK Ostrava. 
 
 
 
 Tento provozní řád bude vyvěšen na viditelném místě v budově bazénu.
Provozní řád 
 
Plavání kojenců a batolat
 
Provozní řád kurzu byl zpracován na základě vyhlášky č.135/2004 Sb.(příl.6), která zahrnuje hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata.
 
Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o jeho průběhu, provozních a hygienických zásadách. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy a čerpání náhradních lekcí. Zavazují se dodržovat provozní řád, pokyny instruktorek a zásady pro vedení kurzu.
Zařazení dítěte do kurzu je provedeno pouze na základě řádně vyplněné přihlášky. Za své děti nesou rodiče plnou zodpovědnost!
 
 
Obecné zásady:
- Plavání je určeno dětem od 6. měsíce do 3 let věku. 
 
- Ve skupince je maximální počet šest dětí a šest dospělých. 
 
- Kurzu se mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravé dospělé osoby! Do kurzů nemají přístup nemocné děti a osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a opilé. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
 
- Během lekce je s dítětem ve vodě pouze jedna osoba. Každé dítě musí mít vlastní plavečky (doporučujeme jednorázové plavky, které si můžete koupit na místě), nebo plavky s pevnou gumičkou kolem nožiček. Před každou lekcí musí být plavky rodiče i dítěte čistě vyprané. Osoby s dlouhými vlasy je musí mít při koupání sepnuté. Všem rodičům doporučujeme z bezpečnostních důvodů vstup bez řetízků, náušnic, prstýnků, náramkových hodinek a jiných cenností.
 
- Na lekce je povinnost docházet s dostatečným předstihem, začátek lekce nelze posunout. 
 
- Na lekce je nutné nosit nepřenosnou průkazku na plavání!!!
 
- Do prostoru šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a konzumovat jídlo. Konzumování potravin je možné pouze v aklimatizační místnosti.
 
- Je nutné mít osušku pro rodiče i dítě a všechny ostatní potřeby pro dítě, které rodič běžně používá při koupání dítěte. Rovněž je nutná koupelová obuv pro dospělé osoby. 
 
- Natáčení a focení je povoleno pouze pro domácí použití.
 
- V prostorách bazénu je přísný zákaz kouření. Používání žvýkačky v bazénu je zakázáno.
 
Průběh návštěv jednotlivých lekcí:
V šatně se rodiče i děti vysvléknou a přejdou do adaptační místnosti vybavené podložkami a hračkami pro děti. Před vstupem do bazénu a po použití WC se rodič s dítětem osprchuje a důkladně omyje mýdlem.
(Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout ho pod tekoucí vodou). Po provedení očisty děti i rodiče přecházejí do bazénu. Vstup do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán!
 
Po ukončení lekce rodiče děti osuší a zabezpečí je proti prochladnutí. S dítětem pak přechází zpět do adaptační místnosti, kde lze dítě nakrmit. Doporučená doba pobytu v adaptační místnosti před odchodem domů je 30 minut.
 
Hygienické zásady:
Lekce probíhají v bazénu 4x4 m. Hloubka vody je 130 cm. V den konání kurzu je vše pečlivě dezinfikováno a omyto čistou vodou. Voda v bazénu před zahájením lekcí prochází v celém objemu filtračním zařízením. Ostatní prostory, kde se pohybují děti a rodiče jsou důkladně čištěny a dezinfikovány.
K dezinfekci plaveckých pomůcek jsou používány 2 druhy desinfekčních prostředků se širokospektrým účinkem (virucidním, baktericidním) - jeden na chlorové a jeden na jiné bázi, aby se předešlo rezistenci mikrobů.
Při případném znečištění vody dítětem je provoz okamžitě pozastaven na dobu nezbytně nutnou k vypuštění, dezinfekci a následnému napuštění a ohřevu vody v bazénu.
Hračky a pomůcky používané v bazénu jsou dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Hračky a pomůcky se dezinfikují podle potřeby. Veškeré pomůcky, podložky, hračky, nočníky a všechny ostatní věci potřebné k provozu jsou ukládány v suché místnosti.
Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti. Teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce. (Teplota vody 30°C, teplota vzduchu 28°– 30°C).
 
Závěrečná ustanovení:
Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikovaných instruktorek plavání, kojenců a batolat. Metodika kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů a odborných publikací. Tento provozní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzu plavání se Sluníčkem. Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník kurzu svým podpisem na informativní schůzce, případně při úhradě kursovného. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit časový rozvrh při zahájení jednotlivých lekcí.
 
Znečištění bazénu:
Pokud dítě nemá kojenecké plavky do bazénu s pevnou gumičkou či odpovídající velikost, při znečištění bazénu stolicí hradí náklady na jeho vyčištění rodič nebo jeho zákonný zástupce!
 
Omluvy, náhrady a vrácení kurzovného:
Jeden kurz plavání se skládá z 10 lekcí, které je možno čerpat po dobu 12 týdnů. Přihlašování je možné průběžně po celý školní rok. Tímto systémem se však mhohou vystřídat ve skupinkách různé děti a proto je nutné se omluvit ze své hodiny nejpozději předcházející den před plaváním do 18:00 hod. V případě neomlouvání ztrácí účastník kurzu nárok na tuto lekci bez nároku na náhradu.
 
Omlouvání je přijímáno POUZE telefonicky, nebo osobně u instruktorky, či na bazéně.
 
Onemocní-li dítě či rodič během noci před plaváním, může se ještě omluvit do 8:00 hod. ráno. Za takto omluvenou hodinu je možno čerpat náhradu - 3 vstupy do herny v CPR Sluníčko, Jurkovičova 1547, Karviná - Nové Město.
 
Čerpání náhrad se domlouvá osobně, nebo telefonicky u instruktorky Bc. Ivany Reisové v pracovních dnech v době od 8:00 – 15:00 hod. na tel. čísle +420 734 369 353.
 
Je možné si zakoupit vstup pouze na jednu lekci plavání. V tomto případě je nutné se předem nahlásit a domluvit se s instruktorkou na čase a termínu. I takto nahlášenou lekci je nutné omlouvat nejpozději předcházející den před plaváním do 18:00 hod.
 
Vrácení kurzovného lze provést pouze před začátkem první lekce kurzu. 
 
Po doložení potvrzení o nemoci je možné si lekce nahradit vstupem do herny Sluníčka, eventuelně po domluvě s instruktorkou nevyčerpané lekce poskytnout přátelům.
 
1 lekce plavání = 3 vstupy do herny v CPR Sluníčko
 
Jakékoli jiné neobvyklé případy se řeší osobně s instruktorkou plavání Bc. Ivanou Reisovou.
 
Za  pravidelné provádění kontroly jakosti vody v bazénu odpovídá provozovatel bazénu, CK Dakol, s.r.o., Univerzitní nám. 1935/1, Karviná – Fryštát, (viz. příloha – kopie smlouvy) a na požádání je předkládá provozovateli kurzu plavání kojenců a batolat a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - KHS MSK Ostrava. 
 
 
 
 Tento provozní řád bude vyvěšen na viditelném místě v budově bazénu.
Provozní řád kurzu byl zpracován na základě vyhlášky č.135/2004 Sb.(příl.6), která zahrnuje hygienické požadavky
na bazény pro kojence a batolata.
 
Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o jeho průběhu, provozních
a hygienických zásadách. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy a čerpání
náhradních lekcí. Zavazují se dodržovat provozní řád, pokyny instruktorek
a zásady pro vedení kurzu. Zařazení dítěte do kurzu je provedeno pouze
na základě řádně vyplněné přihlášky.
Rodiče nesou za své děti během kurzu plavání plnou zodpovědnost!
 
Obecné zásady:
 • Plavání je určeno dětem od 6. měsíce do 3 let věku. 
 • Ve skupince je maximální počet šest dětí a šest dospělých.
 • Kurzu se mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravé dospělé osoby! Do kurzů nemají přístup nemocné děti a osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a opilé. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
 • Během lekce je s dítětem ve vodě pouze jedna osoba. 
 • Každé dítě musí mít vlastní plavečky (doporučujeme jednorázové plavky, které si můžete koupit na místě), nebo plavky s pevnou gumičkou kolem nožiček. Před každou lekcí musí být plavky rodiče i dítěte čistě vyprané. Pokud dítě nemá kojenecké plavky do bazénu s pevnou gumičkou či odpovídající velikost, při znečištění bazénu stolicí hradí náklady na jeho vyčištění rodič nebo jeho zákonný zástupce!
 • Osoby s dlouhými vlasy je musí mít při koupání sepnuté. Všem rodičům doporučujeme z bezpečnostních důvodů vstup bez řetízků, náušnic, prstýnků, náramkových hodinek a jiných cenností.
 • Na lekce je povinnost docházet s dostatečným předstihem, začátek lekce nelze posunout. 
 • Na lekce je nutné nosit nepřenosnou průkazku na plavání!!!
 • Do prostoru šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a konzumovat jídlo. Konzumování potravin je možné pouze v aklimatizační místnosti.
 • Je nutné mít osušku pro rodiče i dítě a všechny ostatní potřeby pro dítě, které rodič běžně používá při koupání dítěte. Rovněž je nutná koupelová obuv pro dospělé osoby. 
 • Natáčení a focení je povoleno pouze pro domácí použití. 
 • V prostorách bazénu je přísný zákaz kouření. Používání žvýkačky v bazénu je zakázá

Průběh návštěv jednotlivých lekcí:
V šatně se rodiče i děti vysvléknou a přejdou do adaptační místnosti vybavené podložkami a hračkami pro děti. Před vstupem do bazénu a po použití WC se rodič s dítětem osprchuje a důkladně omyje mýdlem. (Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout ho pod tekoucí vodou). Po provedení očisty děti i rodiče přecházejí do bazénu.
Vstup do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán!
 
Po ukončení lekce rodiče děti osuší a zabezpečí je proti prochladnutí. S dítětem pak přechází zpět do adaptační místnosti, kde lze dítě nakrmit. Doporučená doba pobytu v adaptační místnosti před odchodem domů je 30 minut.
 
Hygienické zásady:
Lekce probíhají v bazénu 4x4 m. Hloubka vody je 130 cm. V den konání kurzu je vše pečlivě dezinfikováno a omyto čistou vodou. Voda v bazénu před zahájením lekcí prochází v celém objemu filtračním zařízením. Ostatní prostory, kde se pohybují děti a rodiče jsou důkladně čištěny a dezinfikovány.

K dezinfekci plaveckých pomůcek jsou používány 2 druhy desinfekčních prostředků se širokospektrým účinkem (virucidním, baktericidním) - jeden na chlorové a jeden na jiné bázi, aby se předešlo rezistenci mikrobů. Při případném znečištění vody dítětem je provoz okamžitě pozastaven na dobu nezbytně nutnou k vypuštění, dezinfekci a následnému napuštění a ohřevu vody v bazénu. Hračky a pomůcky používané v bazénu jsou dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Hračky a pomůcky se dezinfikují podle potřeby. Veškeré pomůcky, podložky, hračky, nočníky a všechny ostatní věci potřebné k provozu jsou ukládány v suché místnosti. Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti. Teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce. (Teplota vody 30°C, teplota vzduchu 28°– 30°C).
 
Závěrečná ustanovení:
Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikovaných instruktorek plavání, kojenců a batolat. Metodika kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů a odborných publikací. Tento provozní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzu plavání se Sluníčkem. Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník kurzu svým podpisem v přihlášce na kurz plavání. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit časový rozvrh při zahájení jednotlivých lekcí.
 
Omluvy, náhrady a vrácení kurzovného:
 • Jeden kurz plavání se skládá z 10 lekcí, které je možno čerpat po dobu 12 týdnů. Přihlašování je možné průběžně po celý školní rok. Tímto systémem se však mhohou vystřídat ve skupinkách různé děti a proto je nutné se omluvit ze své hodiny nejpozději předcházející den před plaváním do 18:00 hod. V případě neomlouvání ztrácí účastník kurzu nárok na tuto lekci bez nároku na náhradu.
 • Omlouvání je přijímáno POUZE telefonicky, nebo osobně u instruktorky plavání! NE SMS-zprávou!
 • Onemocní-li dítě či rodič během noci před plaváním, může se ještě omluvit do 8:00 hod. ráno. Za takto omluvenou hodinu je možno čerpat náhradu - 3 vstupy do herny v CPR Sluníčko, Jurkovičova 1547, Karviná - Nové Město.
 • Čerpání náhrad se domlouvá osobně, nebo telefonicky u instruktorky Bc. Ivany Reisové v pracovních dnech v době od 8:00 – 15:00 hod. na tel. čísle +420 734 369 353.
 • Je možné si zakoupit vstup pouze na jednu lekci plavání. V tomto případě je nutné se předem nahlásit a domluvit se s instruktorkou na čase a termínu. I takto nahlášenou lekci je nutné omlouvat nejpozději předcházející den před plaváním do 18:00 hod.
 • Vrácení kurzovného lze provést pouze před začátkem první lekce kurzu. 
 • Po doložení potvrzení o nemoci je možné si lekce nahradit vstupem do herny Sluníčka, eventuelně po domluvě s instruktorkou nevyčerpané lekce poskytnout přátelům.
 • Jakékoli jiné neobvyklé případy se řeší osobně s instruktorkou plavání Bc. Ivanou Reisovou.
 

Za  pravidelné provádění kontroly jakosti vody v bazénu odpovídá provozovatel bazénu, CK Dakol, s.r.o., Univerzitní nám. 1935/1, Karviná – Fryštát, (viz. příloha – kopie smlouvy) a na požádání je předkládá provozovateli kurzu plavání kojenců a batolat a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - KHS MSK Ostrava. 

 
 
 
 Tento provozní řád bude vyvěšen na viditelném místě v budově bazénu.