Provozní řád

27.06.2011 10:40

 

Provozní řád

 

Plavání kojenců a batolat

Provozní řád kurzu byl zpracován na základě vyhlášky č.135/2004 Sb.(příl.6), která zahrnuje hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata.

Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o jeho průběhu, provozních a hygienických zásadách. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy a čerpání náhradních lekcí. Zavazují se dodržovat provozní řád, pokyny instruktorek a zásady pro vedení kurzu.
Zařazení dítěte do kurzu je provedeno pouze na základě řádně vyplněné přihlášky.
Za své děti nesou rodiče plnou zodpovědnost!
Do prostoru šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a konzumovat jídlo. Konzumování potravin je možné pouze v aklimatizační místnosti.
Všem rodičům doporučujeme z bezpečnostních důvodů vstup bez řetízků, náušnic, prstýnků, náramkových hodinek a jiných cenností.

Obecné zásady:

Plavání je určeno dětem od 6. měsíce do 3 let věku. Ve skupince je maximální počet šest dětí a šest dospělých. Kurzu se mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravé dospělé osoby! Do kurzů nemají přístup nemocné děti a osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a opilé. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
Během lekce je s dítětem ve vodě pouze jedna osoba.
Každé dítě musí mít vlastní plavečky (doporučujeme jednorázové plavky, které si můžete koupit na místě), nebo plavky s pevnou gumičkou kolem nožiček. Před každou lekcí musí být plavky rodiče i dítěte čistě vyprané.

Osoby s dlouhými vlasy je musí mít při koupání sepnuté.
Na lekce je nutné nosit nepřenosnou průkazku na plavání!!!
Dále je nutné mít osušku pro rodiče i dítě a všechny ostatní potřeby pro dítě, které rodič běžně používá při koupání dítěte. Rovněž je nutná koupelová obuv pro dospělé osoby.
Na lekce choďte prosím s dostatečným předstihem, začátek lekce nelze posunout. Během lekcí se řídíte pokyny instruktorky.
Délka lekce je dvacet pět až třicet minut.
V šatně se rodiče i děti vysvléknou a přejdou do sprchy, kde se každý účastník lekce před vstupem do bazénu a po použití WC osprchuje bez plavek a důkladně omyje mýdlem.
Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout ho pod tekoucí vodou.
Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!!!
Po provedení očisty děti i rodiče přecházejí na bazén, maximálně pět minut před zahájením lekce.
Vstup do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán.
Po ukončení lekce rodiče děti osuší a zabezpečí je proti prochladnutí. Podložky pro přebalování zajistí provozovatel. Z bezpečnostních důvodů budou umístěny na zemi.
Před odchodem domů je nutná adaptace v místnosti tomu určené.
Doporučená doba je třicet minut.
Natáčení a focení je povoleno pouze pro domácí použití.
V prostorách bazénu je přísný zákaz kouření. Používání žvýkačky v bazénu je zakázáno.


Hygienické zásady:

Lekce probíhají v bazénu 4x4 m. Hloubka vody je 130 cm.
V den konání kurzu je vše pečlivě dezinfikováno a omyto čistou vodou.
Voda v bazénu před zahájením lekcí prochází v celém objemu filtračním zařízením.
Ostatní prostory, kde se pohybují děti a rodiče jsou důkladně čištěny a dezinfikovány.
K dezinfekci plaveckých pomůcek
budou používány desinfekční prostředky se širokospektrým účinkem (virucidním, baktericidním), a to nejlépe 2 druhy (jeden na chlorové a jeden na jiné bázi, aby se předešlo rezistenci mikrobů).
Při případném znečištění vody dítětem je provoz okamžitě pozastaven na dobu nezbytně nutnou k vypuštění, dezinfekci a následnému napuštění a ohřevu vody v bazénu.
Hračky a pomůcky používané v bazénu musí být dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Všechny se po ukončení kurzů důkladně očistí a uloží na vyhrazeném suchém místě. Hračky a pomůcky se podle potřeby dezinfikují. Veškeré pomůcky, podložky, hračky, nočníky a všechny ostatní věci potřebné k provozu jsou ukládány v suché místnosti.
Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti.
Teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce. Teplota vody 30 stupňů celsia a teplota vzduchu 28 – 30 stupňů celsia.

Závěrečná ustanovení:

Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikovaných instruktorek plavání, kojenců a batolat.
Metodika kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů a odborných publikací.
Tento provozní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů.
Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník kurzu svým podpisem na informativní schůzce, případně při úhradě kursovného.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit časový rozvrh při zahájení jednotlivých lekcí.

Za  pravidelné provádění kontroly jakosti vody v bazénu odpovídá provozovatel bazénu, CK Dakol, s.r.o., Univerzitní nám. 1935/1, Karviná – Fryštát, (viz. příloha – kopie smlouvy) a na požádání je předkládá provozovateli kurzu plavání kojenců a batolat a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - KHS MSK Ostrava. 

 

Tento provozní řád bude vyvěšen na viditelném místě v budově bazénu.

Znečištění bazénu:

Pokud dítě nemá kojenecké plavky do bazénu s pevnou gumičkou či odpovídající velikost, při znečištění bazénu stolicí hradí náklady na jeho vyčištění rodič nebo jeho zákonný zástupce!

Omluvy, náhrady a vrácení kurzovného:

Jeden kurz plavání se skládá z 10 lekcí, které je možno čerpat po dobu 12 týdnů. Přihlašovat se můžete průběžně po celý školní rok. Tímto systémem se však mhohou vystřídat ve skupinkách různé děti a proto je nutné se omluvit ze své hodiny nejpozději předcházející den před plaváním do 18:00 hod. Pokud takto neučiníte, ztrácíte nárok na tuto lekci a počítá se vám, jako byste ji odplavali.

Víte-li, že nepřijdete následující hodinu, omluvte se prosím přímo na bazéně.

Omlouvání přijímáme jen telefonicky, nebo osobně u instruktorky, či na bazéně.

Stane-li se něco během noci před plaváním, můžete se ještě omluvit do 8.00 hod. ráno, ale za takto omluvenou hodinu je možno čerpat pouze 3 vstupy do herny v CPR Sluníčko.

Čerpání náhrad si domluvte na bazéně, nebo v herně Sluníčka osobně, nebo telefonicky
u instruktorky Ivany Reisové v pracovních dnech v době od 8:00 – 15:00
na čísle 777 979 597.

Je možné si zakoupit vstup pouze na jednu lekci plavání. V tomto případě je nutné se předem nahlásit a domluvit se s instruktorkou na čase a termínu. I takto nahlášenou lekci je nutné omlouvat nejpozději předcházející den před plaváním do 18:00 hod.

Pokud budete chtít kurz zrušit, je možné tak učinit před začátkem první lekce kurzu. Jedině tak máte nárok na převod kurzovného na další kurz nebo na vrácení kurzovného.

Kurzovné po zahájení kurzu nelze vrátit ani je převést do následujícího kurzu, a to ani v případě nemoci. Po doložení potvrzení o nemoci je možné si lekce nahradit vstupem do herny Sluníčka, eventuelně po domluvě s instruktorkou nevyčerpané lekce poskytnout přátelům.

1 lekce plavání = 3 vstupy do herny v CPR Sluníčko

Jakékoli jiné neobvyklé případy se řeší osobně s instruktorkou plavání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo:  Dolní Marklovice 232, 735 72 Petrovice u Karviné,                            

Provozovna :  Jurkovičova 1457, Karviná – Nové Město

E-mail:  slunicko@centrum-slunicko.cz                                               www.centrum-slunicko.cz

Bankovní spojení:  Poštovní spořitelna Karviná; 179145479/0300                  IČO: 265 91 537